Etageejendomme

Pris

  • Indhent tilbud

Om energimærkning

Energimærkning af boliger er lovpligtigt. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.

Energimærkningen har til formål at give bl.a. lejere et billede af, hvad det koster at opvarme ejendommen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale.

Samtidig giver mærkningen et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor meget man kan spare på el- og varmeregningen. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima med mindre fodkulde og træk.

Mærkningen oplyser om energiforbrug til opvarmning af bygningen og til drift af de faste bygningsinstallationer.

Hver bygning får et mærke fra A til G. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

Regelmæssig energimærkning af store ejendomme

For flerfamiliehuse på over 1.000 m2 som er ejet af andre end det offentlige skal der altid foreligge en energimærkning, uanset om der finder et salg sted eller ej. Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) og bygninger, der anvendes til erhvervsformål.

Ejerlejligheder, andelsboliger og lign.

Det er lovpligtigt at fremlægge en energimærkning, når en ejerlejlighed skal sælges. Energimærkning udarbejdes for hele ejendommen, hvor der er tale om etageejendomme. Hvor der er tale om, at de enkelte lejligheder alene er adskilt ved lodret skel, eller hvor der er tale om fritliggende boligenheder, kan energimærkning udarbejdes for den enkelte boligenhed. Det samme gælder hvor et boligfællesskab er organiseret i en andels- eller anpartsforening eller lignende.

Ejerforeningen, andelsforeningen eller anpartsforeningen er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed. Ejer man en lejlighed, kan man således til enhver tid kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning for ejendommen til rådighed uden beregning.

Det kan ikke udelukkes, at man, i de tilfælde hvor det er muligt at energimærke de enkelte boligenheder hver for sig (altså hvor boligenhederne er adskilt ved lodret skel eller fritliggende kan fravige denne regel, således at det er den enkelte ejerlejlighedsindehaver, der har ansvaret for at fremskaffe energimærkningen for denne ene boligenhed.

Dette ville dog i givet fald kun kunne lade sig gøre ved en egentlig forudgående aftaleretlig disposition mellem ejerforening og de enkelte sælgere/ejerlejlighedsindehavere, evt. ved en generelforsamlingsbeslutning, der tager højde for de grænser, som den øvrige lovgivning på området, sætter for karakteren af forhold, der kan besluttes på denne måde. Foreligger en sådan særlig aftale ikke, har ejerforeningen fortsat ansvaret. Mærkningen skal fremlægges for køber, inden en eventuel aftale om salg. Dog skal den foreligge allerede ved annoncering, hvor der anvendes ejendomsmægler.

Hvis udlejningen er af højst fire ugers varighed

Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.

Hvem skal betale?

I alle tilfælde er andels/anpartsforeningen ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for overdrageren, når en bolig skal overdrages. Som udgangspunkt er det som ved ejerlejligheder, foreningen, der skal betale. Tilsvarende skal ejer/udlejer sørge for energimærkning, når en bolig skal udlejes. Her kan udlejeren efterfølgende pålægge lejerne udgifterne til energimærkningen over varmeregningen.

Hvis boligen er mindre end 60 m2

Fritliggende bygninger med et samlet etageareal under 60 m2 er undtaget energimærkning. Denne undtagelsesregel gælder dog ikke for lejligheder under 60m2 i en etageejendom. Det er altid hele bygningen der skal energimærkes.

Nye bygninger

Det er lovpligtigt, at nyt etagebyggeri energimærkes, og at energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning. Det påhviler bygherren, at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere.

skal vi arbejde sammen?

Har du nogle spørgsmål så udfyld kontaktformularen herunder, eller kontakt os på 31 228 228

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.